STATUT

ZAGREBAČKI ŠAHOVSKI SAVEZ

Zagreb, Masarykova 22

STATUT

ZAGREBAČKOG ŠAHOVSKOG SAVEZA

Na temelju članka 11. i članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01 i 11/02 te 74/14) i članka 24. Zakona o športu (“Narodne novine” broj 71/06,150/08, 124/10, 114/11 i 86/12) Skupština Zagrebačkog šahovskog saveza na sjednici održanoj 17.09.2015. godine donijela je STATUT ZAGREBAČKOG ŠAHOVSKOG SAVEZA I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Šahovski klubovi s područja grada Zagreba, udružuju se u Zagrebački šahovski savez radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom saveza.

Članak 2.

Naziv organizacije glasi: Zagrebački šahovski savez

Skraćeni naziv: ZŠS

Sjedište Saveza je u Zagrebu, Masarykova 22

Savez razvija svoju djelatnost na području grada Zagreba.

Članak 3.

Savez ima svojstvo neprofitne pravne osobe, s pravima, obvezama i odgovornostima koje

proizlaze iz Ustava, Zakona o športu, Zakona o udrugama i ovog Statuta. Savez

predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik. U slučaju njihove spriječenosti zamjenjuje ih

sa svim pravima i dužnostima, član Upravnog odbora koje odredi Upravni odbor.

Članak 4.

Savez ima znak i pečat.

Znak Saveza je oblika kvadrata, a sastavljen je od stilizirane šahovske ploče unutar koje

se nalazi stilizirani grb Grada Zagreba i šahovska figura pješaka. U donjem dijelu znaka upisano je ZAGREBAČKI ŠAHOVSKI SAVEZ. Boje unutar znaka su plava i bijela.

U sredini pečata je znak Saveza, oko kojeg su ispisane riječi: Zagrebački šahovski savez, Zagreb.

Članak 5.

Savez je udružen u Hrvatski šahovski savez.

U ostvarivanju svojih funkcija savez se može učlaniti ili udružiti u Zagrebački športski savez i u druga udruženja u zemlji, u skladu s razvojnom orijentacijom Saveza, odlukom Skupštine a na prijedlog Upravnog odbora Saveza.

II CILJ I DJELATNOSTI ZAGREBAČKOG ŠAHOVSKOG SAVEZA

Članak 6.

Cilj Saveza je promicanje, razvitak i unapređivanje šaha radi postizanja vrhunskih športskih rezultata u navedenoj športskoj grani.

Djelatnosti Saveza su:

 • sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja šahovskog športa u gradu Zagrebu;

 • planiranje i programiranje razvitka šahovskog športa;

 • ostvarivanje utvrđene politike, planova i programa vlastitom djelatnošću i kroz djelatnost udruženih članova;

 • objedinjavanje i usklađivanje aktivnosti članova Saveza;

 • objedinjavanje potreba i interesa društva u šahovskom športu;

 • valoriziranje programa potreba i interesa društva u tom športu i predlaganje njegova financiranja nadležnom državnom tijelu;

 • usmjeravanje proračunskih sredstava članovima Saveza-realizatorima programa i skrb o njihovu namjenskom korištenju;

 • stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih športskih postignuća u športu, te skrb o uvjetima življenja vrhunskih športaša;

 • djelovanje na povećanju množine sudionika u šahovskom športu;

 • organiziranje športskih natjecanja i priredbi;

 • skrb o održavanju i korištenju športskih objekata.

III JAVNOST RADA I INFORMIRANJE

Članak 7.

Rad Saveza i njegovih organa je javan.

O radu i djelatnosti Saveza informiraju se članice Saveza i javnost. O svom radu Savez obavješćuje javnost putem javnih glasila, a svoje članice i putem internog glasila, najmanje dva puta godišnje.

IV ČLANICE ZAGREBAČKOG ŠAHOVSKOG SAVEZA

Članak 8.

Članice Saveza su šahovska udruga u daljnjem tekstu: šahovski klubovi koji djeluju na području Grada Zagreba i koji su osnovani u skladu sa Zakonom, radi provođenja šahovske aktivnosti.

Članak 9.

Članstvo Šahovskog kluba u Savezu, stječe se suglasnošću Upravnog odbora na potpisane izjave o udruživanju u Savez uz prihvaćanje Statuta saveza. Uvjet za stjecanje članstva jest natjecanje kluba u tekućoj godini.

Ako se klub članica Saveza ne natječe u tekućoj godini u seniorskim natjecanjima Hrvatskog Šahovskog Saveza, nema pravo glasa na Skupštini Saveza.

Član jednog šahovskog kluba ne može predstavljati drugi šahovski klub na Skupštini Saveza

Članak 10.

Prava i dužnosti šahovskih klubova kao članica Saveza su:

 • pružanje jamstva za izvršavanje materijalnih i drugih obveza prema Savezu,

 • provođenje vlastite šahovske aktivnosti i njenog usklađenja u korist promicanja šaha u Zagrebu,

 • sudjelovanje u radu Radnih tijela, a preko svojih predstavnika u organima upravljanja Saveza,

 • predlaganje Savezu vlastitog programa šahovskih aktivnosti od zajedničkog interesa,

 • davanje mišljenja i prijedloga te pravo da budu obaviještene o stavovima zauzetim u

 • pogledu njihovih prijedloga,

 • pokretanje rasprave o aktivnostima članova i organa upravljanja Saveza,

 • pridržavanje zaključaka i odluka organa upravljanja Saveza. Registar članica Saveza i njihovih predstavnika vodi tajnik Saveza,

 • bavljenje aktivnostima Saveza

 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge

 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obaveza

 • plaćanje članarine

Članak 10a.

Visina članarine određuje se u iznosu od 300kn godišnje za klubove koji nastupaju u I. A i I. B ligi te 100kn za ostale klubove članove Saveza bez obzira na rang natjecanja.

Članak 11.

Članstvo kluba u Savezu prestaje:

 • istupom na zahtjev članice

 • prestankom postojanja članice

 • isključenjem

 • prestankom postojanja Saveza

 • prestankom aktivnog djelovanja članice dužem od godinu dana

Istup na zahtjev članice obavlja se na temelju odluke organa upravljanja šahovskog

saveza.

Odluku o isključenju iz članstva Saveza donosi Upravni odbor Saveza, ukoliko se Šahovski klub ne pridržava ciljeva i zadataka Saveza, prava i dužnosti klubova, ne plaća članarinu ili svojim radom šteti ugledu Saveza.

Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, članica može podnijeti žalbu Skupštini Saveza u roku od 30 dana. Odluka Skupštine je konačna.

V ORGANI UPRAVLJANJA ZAGREBAČKOG ŠAHOVSKOG SAVEZA

Članak 12.

Tijela Saveza su:

1. Skupština Saveza

2. Upravni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Stegovni sud.

1. SKUPŠTINA SAVEZA

Članak 13.

Skupština Saveza (dalje u tekstu: Skupština) je najviši organ upravljanja Saveza. Skupštinu sačinjavaju predstavnici registriranih šahovskih članica Saveza u tekućoj godini po slijedećem načelu: Šahovski klubovi- članovi I hrvatske lige u seniorskoj konkurenciji daju 4 predstavnika

Šahovski klubovi- članovi II hrvatske lige u seniorskoj konkurenciji daju 3 predstavnika

Ostali šahovski klubovi- bilo kojoj konkurenciji daju po jednog predstavnika (zastupnika).

Članak 14.

Predstavnici u Skupštini Saveza odgovorni su za svoj rad i djelovanje klubovima koje su ih birale i organu u kojem obavljaju funkciju predstavnika. Šahovski klubovi mogu opozvati svog predstavnika u Skupštini Saveza ako se ne pridržava danih smjernica, ako ne obavještava ili netočno obavještava članove klubova o svom radu i o radu organa Saveza ili ako neredovito obavlja svoju predstavničku dužnost.

O opozivu predstavnika odlučuje se na način na koji je izabran.

Članak 15.

Predstavnik u Skupštini Sveza ima naročito sljedeća prava i dužnosti:

 • prisustvovanje sjednicama Skupštine Sveza i aktivno sudjelovanje u njenom radu,
 • biranje i mogućnost biranja u organe i radna tijela Saveza, odnosno saveza ili udruženja u koje je Savez učlanjenje ih udružen,
 • postavljanje pitanja koja se odnose na rad i djelovanje Skupštine, Upravnog odbora Saveza i njegovih radnih tijela te Nadzornog odbora Saveza,
 • redovito i pravodobno informiranje o svim pitanjima i problemima,
 • iniciranje razmatranja pojedinih pitanja iz djelokruga rada Saveza.

Članak 16.

Predstavnik stječe prava i dužnosti u organima Saveza danom verifikacije mandata. Za početak i prestanak mandata primjenjuju se odredbe Statuta i Poslovnika o radu organa Saveza.

Članak 17.

Sjednice Skupštine održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Svake četvrte godine održava se Izborna skupština.

Članak 18.

Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu, na zahtjev Nadzornog odbora Saveza, na zahtjev trećine predstavnika u Skupštini ili na zahtjev trećine šahovskih klubova članica Saveza.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača, u roku od najviše 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko Upravni odbor na zahtjev predlagača ne sazove Skupštinu, sazvati će je predlagač.

Članak 19.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

 1. donosit Statut,
 2. donosi Plan i program rada Saveza,
 3. utvrđuje financijsku politiku Saveza,
 4. verificira mandate zastupnika – članove Skupštine
 5. bira i razrješuje predsjednika
 6. bira i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
 7. razmatra i odlučuje o izvještajima Upravnog odbora i Nadzornog odbora
 8. odlučuje o žalbama na odluke Upravnog odbora,
 9. odlučuje o udruživanju i učlanjivanju u Savez i bira predstavnika Saveza u predstavnička tijela, tijela organa i organizacija,
 10. dodjeljuje priznanja organizacijama i pojedincima,
 11. utvrđuje sustav natjecanja,
 12. donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 13. donosi odluku o prestanku rada i djelovanja Saveza,
 14. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, općim aktima i zakonom.

Članak 20.

Skupština pravovaljano odlučuje kada je sjednici prisutna većina predstavnika. Sve odluke se donose većinom glasova prisutnih predstavnika, osim odluke o prestanku rada i djelovanja Saveza, odluke o donošenju mijenjaju i dopuni Statuta koje se donose većinom glasova svih predstavnika u Skupštinu

1.1. UPRAVNI ODBOR SAVEZA

Članak 21.

Upravni odbor Saveza je izvršni organ Skupštine koji upravlja radom i poslovanjem Saveza i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti između dvije sjednice Skupštine, a u skladu s ovim Statutom.

Upravni odbor je odgovoran za svoj rad Skupštini i podnosi joj izvještaj o radu.

Članak 22.

Upravni odbor ima predsjednika i osam (8) članova

Predsjednik Zagrebačkog šahovskog saveza je po funkciji član Upravnog odbora i njegov Predsjednik. Osam članova Upravnog odbora bira Skupština na prijedlog Predsjednika Saveza javnim glasovanjem Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine.

Članak 23.

Upravni odbor naročito obavlja slijedeće poslove:

 1. izvršava plan rada kojeg je utvrdila Skupština,
 2. provodi odluke, zaključke, preporuke i druge akte Skupštine Saveza,
 3. daje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Saveza,
 4. upravlja imovinom Saveza,
 5. surađuje i održava veze s Gradskim poglavarstvom i ostalim organizacijama i udruženjima,
 6. usvaja prijedlog financijskog plana i zaključnog računa Saveza,
 7. izvršava financijski plan Saveza, donosi periodične obračune Saveza,
 8. imenuje tajnika Saveza,
 9. saziva sjednice Skupštine,
 10. donosi poslovnik o svom radu,
 11. zaključuje građansko-pravne ugovore,
 12. imenuje predsjednike i članove komisija i radnih tijela Upravnog odbora,
 13. odlučuje o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Saveza,
 14. donosi kalendar natjecanja,
 15. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i odlukama Skupštine,
 16. odlučuje o stjecanju članstva kluba u Savezu
 17. donosi Stegovnik Stegovnog suda

Članak 24.

Upravni odbor donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora.

Članak 25.

Upravni odbor radi u sjednicama. Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik. Upravni odbor može odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Upravnog odbora. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Članak 26.

Svaki član Upravnog odbora odgovoran je za svoj rad, kao i za rad Upravnog odbora u cjelini, Upravnom odboru i skupštini Saveza.

U slučaju kad član Upravnog odbora, odnosno Upravni odbor u cjelini, ne obavlja svoje dužnosti utvrđene Statutom i drugim aktima Saveza. Upravni odbor odnosno pojedini članovi mogu biti opozvani. Postupak opoziva identičan je postupku izbora

1.2. PREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 27.

Predsjednika saveza bira Skupština na prijedlog najmanje tri kluba uredno registrirana za tekuću godinu, javnim glasovanjem. Mandat predsjednika Saveza traje četiri godine.

Članak 28.

Predsjednik Saveza odgovara da se rad Saveza odvija u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim propisima, kao i u skladu sa Statutom, odlukama i zaključcima organa Saveza.

Članak 29.

Predsjednik Saveza predstavlja i zastupa Savez.

 • Predsjednik rukovodi poslovanjem saveza
 • Predsjednik Saveza naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Tajniku i stručnim službama, te je odgovoran za zakonitost rada Saveza
 • Predsjednik Saveza saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora i Skupštine, saziva sjednice po svojoj inicijativi ili na zahtjev Upravnog odbora potpisuje odluke, zaključke i akte koje donosi Skupština i Upravni odbor.
 • Predsjednik Saveza obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Saveza, te odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 30.

Za svoj rad predsjednik Saveza odgovara Skupštini.

1.3. STEGOVNI SUD

Članak 31.

Stegovni sud je disciplinsko tijelo Saveza. Ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik Suda i dva člana. Skupština bira Stegovni sud većinom svih prisutnih članica na Skupštini na prijedlog Predsjednika, na mandat od četiri godine. Rad Stegovnog suda pobliže se definira Stegovnikom kojeg donosi Upravni odbor.

1.4. RADNA TIJELA UPRAVNOG ODBORA

Članak 32.

Upravni odbor osniva odbore, komisije i druga stalna i povremena radna tijela. Odlukom o osnivanju utvrđuje se sastav, način rada, zadaci i trajanje mandata članova radnog tijela.

1.5. TAJNIK SAVEZA

Članak 33.

Tajnika Saveza bira Upravni odbor. Mandat tajnika traje četiri (4) godine. Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata po postupku utvrđenim za njegov izbor.

Razlozi za opoziv Tajnika su teška kršenja zakona.

Članak 34.

Tajnik saveza rukovodi stručno- administrativnim poslovima. Tajnik Saveza je za svoj rad odgovoran Predsjedniku Saveza Upravnom odboru i Skupštini.

Članak 35.

Tajnik u skladu sa zakonom i ovim Statutom, obavija slijedeće poslove:

 1. organizira i administrativno usklađuje proces rada u Savezu
 2. brine o ostvarivanju financijskog plana Saveza
 3. potpisuje poslovnu dokumentaciju Saveza
 4. Izvršava odluke Predsjednika, Upravnog odbora i Skupštine
 5. predlaže mjere za unapređivanje organizacije rada i poslovanja
 6. osigurava redovito informiranje javnosti i članica Saveza o radu i rezultatima rada
 7. priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donose organi Saveza
 8. obavlja i druge poslove za koje je nadležan te koje mu povjere organi Saveza

Članak 36.

Tajnik prisustvuje sjednicama Skupštine i Upravnog odbora i sudjeluje u njihovom radu, bez

prava odlučivanja.

Tajnik podnosi Upravnom odboru pisani izvještaj o svom radu najmanje jednom godišnje.

2. NADZORNI ODBOR

Članak 37.

Radi zaštite prava članica i radi provođenja kontrole rada organa i tijela, osniva se Nadzorni odbor.

Odbor ima tri (3) člana i dvije (2) zamjene koje bira Skupština na prijedlog klubova javnim glasovanjem.

Članovi Odbora ne mogu biti članovi Skupštine. Odbor bira predsjednik iz svojih redova. Mandat članova Odbora traje četiri godine.

Članak 38.

Nadzorni odbor razmatra sva pitanja iz rada Saveza, a posebno:

 • izvršavanje prava i obveza svih organa Saveza
 • materijalno-financijsko poslovanje i ispravnost korištenja sredstava

Nadzorni odbor sastaje se najmanje jednom godišnje.“

Članak 39.

Odbor ima pravo i dužnost da o uočenim pojavama i svojim stavovima obavještava Skupštinu, Upravni odbor i druga tijela Saveza, te im predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera. Odbor o svojim nalazima podnosi pisani izvještaj najmanje jednom godišnje Upravnom odboru i Skupštini.

Članak 40.

Odbor ima pravo da pri izvršavanju svojih zadataka zatraži na uvid dokumentaciju i druge podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Članak 41.

Odbor donosi Poslovnik o svom radu u kojem se pobliže utvrđuje način rada Odbora, prava i dužnosti članova Odbora i druga pitanja značajna za rad Odbora. Sjednice Odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Članak 42.

Savez samostalno raspolaže sredstvima koja mu pripadaju u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 43.

Planovi Saveza su osnovni dokumenti po kojima se posluje u određenom vremenskom razdoblju.

Članak 44.

Srednjoročni plan Saveza donosi se za četiri (4) godine unaprijed.

Srednjoročni plan donosi se najkasnije dva mjeseca prije završetka tekućeg srednjoročnog plana.

Godišnjim programom Saveza postavljaju se planski zadaci Saveza.

Godišnji program Saveza donosi se u skladu sa srednjoročnim planom.

VI SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA SAVEZA

Članak 45.

Savez ostvaruje sredstva za rad od: članarine klubova, od gradskog proračuna na temelju programa rada priloga i darova prihoda od imovine i prava doprinosa klubova radi ostvarivanja rada od zajedničkog interesa (kotizacije) drugih prihoda u skladu sa Zakonom

Članak 46.

Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor. Članarina se plaća po postupku koji utvrdi Upravni odbor.

Članak 47.

Za preuzete obveze u pravnom prometu Savez odgovara svojim sredstvima.

Članak 48.

Financijski plan Saveza donosi Upravni odbor za svaku kalendarsku godinu najkasnije do konca tekuće godine za narednu godinu.

Ako Upravni odbor ne donese financijski plan prije početka godine, donijet će odluku o privremenom financiranju Saveza, najduže za razdoblje od tri mjeseca. U tijeku poslovne godine može se, po potrebi izvršiti izmjena financijskog plana.

Članak 49.

Financijskim planom raspoređuju se ukupna sredstva:

 • za izvršenje ciljeva Saveza
 • za funkcionalne rashode Saveza
 • za rad Stručne službe Saveza.

Članak 50.

Odredba o financijskom poslovanju i ostalim pitanjima iz ove oblasti uređuju se odlukama Upravnog odbora Saveza.

VII STRUČNA SLUŽBA SAVEZA

Članak 51.

Za obavljanje šahovskih, administrativnih, tehničkih, ekonomsko-financijskih i drugih stručnih i pomoćnih poslova, organizira se Stručna služba Saveza.

Zaposlenici u Stručnoj službi mogu ostvarivati svoja prava iz radnog odnosa u Stručnoj službi Zagrebačkog športskog saveza, što se ugovorno regulira između Saveza i nadležnih organa u Gradu Zagrebu.

Za izvršavanje poslova iz programa rada Saveza, zaposlenici stručne službe odgovorni su Predsjedniku Saveza, Upravnom odboru, te Tajniku Saveza

Članak 52.

Upravni odbor utvrđuje organizaciju rada Stručne službe, osigurava sredstva za rad Stručne službe preko nadležnih organa športa u gradu Zagrebu u skladu sa Zakonom, a nadležan je i za druga pitanja od značaja za uspješan rad Stručne službe.

VIII PRIZNANJA SAVEZA

Članak 53.

Za doprinos unapređenja rada, razvoja i poslovanja, te za postignute šahovske uspjehe, Skupština može dodijeliti nagrade i druga priznanja na prijedlog Upravnog odbora. Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati šahistima, šahovskim zaposlenicima, šahovskim sucima, šahovskim trenerima, šahovskim klubovima te drugim sudionicima šahovskih aktivnosti, zaslužnim za afirmaciju i razvoj šaha u gradu Zagrebu.

Savez može nagraditi i pismeno pohvaliti trgovačka društva i druge pravne i fizičke osobe za osobitu aktivnost.

IX POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA

Članak 54.

Inicijativu za promjenu Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 šahovskih klubova. Inicijativu za promjenu Statuta razmatra Upravni odbor.

Ako Upravni odbor prihvati inicijativu, podnijet će Skupštini prijedlog za pokretanje postupka za promjenu Statuta, a ako utvrdi da ne postoje razlozi za promjenu Statuta, odbacit će inicijativu i o svom stavu obavijestiti pokretače inicijative. Ako pokretač inicijative ostane pri svom zahtjevu, Upravni odbor dužan je o tome, kao i o svom stavu obavijestiti Skupštinu.

Članak 55.

Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor.

Članak 56.

Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i dostavlja ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Članak 57.

Skupština donosi Statut većinom glasova ukupnog broja svih članova Skupštine.

Članak 58.

Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način i postupak propisanim za njegovo donošenje.

PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 59.

Savez prestaje radom:

 • odlukom Skupštine
 • po sili zakona u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 60.

Skupština donosi odluku o prestanku rada Saveza većinom glasova svih članova Skupštine. U slučaju prestanka rada Saveza imovina Saveza će pripasti Hrvatskom šahovskom savezu.

Članak 60a.

Za likvidatora Saveza imenuje se računovodstveni servis Saveza tvrtka FINSPORT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Prisavlje 2, OIB:27265028446.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

XI PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 61.

Odluke i drugi akti Saveza doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta, primjenjivat će se ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

Članak 62.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Saveza. Tumačenje drugih akata daje Upravni Odbor ili predsjednik Saveza.

Zagreb, 17.09.2015.

zgss_logo

ZŠS MASARYKOVA 22 10000 ZAGREB
Pon-Pet: 17:00 – 22:00
Sub: 18:00 – 22:00
zagrebacki.sah.savez@gmail.com